Ledelse

Vi tilbyr LØM-modulen (Ledelse, Økonomi, Markedsføring) som kurs. Dette kurset er på 10 fagskolepoeng (studiepoeng). Dette kurset tilpasses deltakernes behov med hensyn til undervisningssted/e-læring. Det er ønskelig at en del av undervisningen skal knyttes til en virksomhet. Vurderingsgrunnlag: rapport og refleksjonsnotater. Kompetansebevis etter endt kurs.
Ledelse

Kurs – Ledelse, Økonomi, Markedsføring

 

Målgruppe

Kandidater som har eller ønsker å drive eget firma. Det er også velegnet for deg som for eksempel søker eller innehar en mellomlederstilling som prosjektleder, produksjonsleder, anleggsleder, HR, markedsansvarlig med budsjett/ økonomiansvar, 

Læringsutbyttebeskrivelse:

Kunnskaper 

Studenten

 • har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori
 • har innsikt i aktuelle lover innenfor LØM-emnet og forstår hvilken betydning disse har for bedriftens arbeidsbetingelser
 • har kunnskap om kjøpsatferd og markedsplanlegging
 • har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse
 • har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens ledelsesutfordringer

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak
 • kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler
 • kan utarbeide en markedsplan
 • kan gjøre rede for og vurdere menneskelige, arbeidsmiljømessige, etiske og økonomiske utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens behov
 • kan kartlegge en bedrifts arbeidsbetingelser, identifisere faglige problemstillinger, utarbeide mål og iverksette begrunnede tiltak
 • kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og skriftlig

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor LØM-emnet.
 • kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med medarbeidere, kunder og andre interessenter
 • har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver innenfor økonomistyring
 • kan utarbeide og følge opp planer
 • kan utøve personalledelse og lede medarbeidere
 • kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt
 • kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling

 

Detaljert temaliste:

 • Aktuelt lovverk innenfor LØM
 • Etikk
 • Situasjonsanalyse, mål, strategier, planer
 • Faglig kommunikasjon, presentasjonsteknikk
 • Bedriftsetablering
 • Kostnads-, inntekst- og regnskapsforståelse
 • Regnskapsanalyse
 • Budsjettering (resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, budsjettkontroll)
 • Kalkyler (bidrags-, selvkost-, for- og etterkalkyle)
 • Lønnsomhetsbetraktninger (dekningspunktanalyser, investeringsanalyser)
 • Organisasjonsteori/struktur
 • Organisasjonsutvikling
 • Motivasjonsteori
 • Psykososialt arbeidsmiljø (trivsel, mobbing, konflikthåndtering, stress)
 • Organisasjonskultur
 • Ledelse (ledelsesteorier, teamledelse)
 • Personalledelse (rekruttering, medarbeidersamtaler, oppsigelse, avskjed, permittering, opplæring/kompetanseutvikling)
 • Kjøpsatferd i privat og bedriftsmarked
 • Markedsplan (segmentering, konkurransemidler)

Kurset starter opp hvis det melder seg et tilstrekkelig antall deltakere. Ta kontakt med undertegnede.

Hans Ole Dyrseth

Telefon: 99 62 24 51

e-post: hans-ole.dyrseth@t-fk.no