Kompetanseheving i kommunene i Telemark

Fagskolen Telemark startet høsten 2018 opp et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i Bø kommune i Telemark. Målgruppe er helsepersonell innenfor sykehjem, hjemmesykepleie, PU og omsorgsboliger. Dette kurset er avsluttet, men kan tilbys andre kommuner. Ta kontakt med skolen.
Kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i Bø

Se bildene fra kurset i Bø.

 

Grunnlag og målsetting

Kompetansehevingsprogrammet er laget med utgangspunkt i kommunens behov. Dette er et tett samarbeid mellom kommunen og Fagskolen Telemark med utgangspunkt i behovene i en praktisk hverdag. Det ble først gjort en grundig behovsanalyse av kommunens behov. Innhold og metoder i kurset er utviklet i samarbeid representert ved faglig koordinator i kommunen og faglig koordinator fra Fagskolen Telemark.

Det er valgt ut sentrale tema der deling av praksiserfaring veksler med teoripresentasjon og refleksjon over sammenhenger. Målet med kurset er læring i fellesskap og at deltakerne kan benytte det de lærer direkte i arbeidet med pasienter / brukere og pårørende.

Underliggende for kurset er behovet for å utvikle gode tverrfaglige samhandlingsarenaer.

 

Hvem kan delta på kurset

Alle faggrupper som jobber i hjemmesykepleie, på sykehjem, i boliger og med psykisk utviklingshemmede. Første samling er felles. Deretter blir det to parallelle løp: et for tilsatte i boliger/PU og et for tilsatte i hjemmesykepleie/sykehjem.

 

Arbeidsformer

Erfaringsutveksling, refleksjon, undervisning, praksiseksempler og filmsnutter. 

 

Kurssted

Egnet lokale til undervisning og smågrupper med tilgang på projektor og mulighet til rokkering av stoler og bord.

 

Oppstart   Dag 1 kl 09 – 15  Felles for alle    

Tema 1:     Samarbeid, roller og ansvar 

Stikkord: Felles mål, motivasjon, personlig kompetanse, tillit, lojalitet, profesjonalitet, ærlige tilbakemeldinger, lederansvar, faglig ansvar, personlig ansvar, delegering, primærkontakt, teamarbeid, tillitsvalgt, verneombud.

Tema 2:     Brukermedvirkning og pårørendearbeid

Stikkord:     Brukers rettigheterpersonalets plikter, selvrefleksjon, anerkjenning, informasjon, samarbeid, dilemmaer, kommunikasjonens muligheter.   

 

Tema 3:     Dokumentasjon og taushetsplikt  

Stikkord:     Lovverk som regulerer taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, hva og hvordan dokumentere, dilemmaer, bruk av foto i brukerhverdagen

 

Tema 4:     Kvalitetsarbeid         

Stikkord:     Hva er kvalitetsarbeid og hvorfor er det viktig. Hva er forandringsarbeid. Felles standard og ansvar. Faglig begrunnelse av tiltak.

 

Dag 2         Ansatte i Boliger og PU

Tema:        Autismespekterforstyrrelser – praktiske tilnærminger

Stikkord:     Autismespekterforstyrrelser – diagnose, sammensatte diagnoser og kognitive vansker. Sosiale og sansemessige vansker. Forståelse av adferd. Tilrettelegging og tiltak.

                  

                   Ansatte i sykehjem og hjemmesykepleie 

Tema:        Diabetes og hjertelidelser

Stikkord:     Type 2 diabetes og eldre. Forekomst, årsaker, behandling og komplikasjoner. Hjertesvikt – årsaker, symptomer, behandling og tiltak. 

 

Dag 3         Ansatte i Boliger og PU

Tema 1:     Aldring og utviklingshemming

Stikkord:     Hva er naturlig aldring. Tap av funksjoner. Å ha en utviklingshemming. Et kognitivt perspektiv. Forstå aldring hos personer med Downs syndrom – sykdom og funksjonssvikt. Klinisk blikk.

Tema 2:     Den gode samtalen  

Stikkord:     Relasjonsbygging. Tid, sted, rammer. Hvordan anerkjenne og vise respekt. Involvering. Blikk som kontakt.     

                  

                  Ansatte i sykehjem og hjemmesykepleie

Tema:        Palliasjon og sorgarbeid

Stikkord:     Palliasjon – 3 retninger. Sorg og sorgarbeid – aktuelle tiltak. Den gode samtalen – relasjonsbygging, håp, mening, fellesskap og identitet. Hvordan støtte og utfordre.   

 

Dag 4         Ansatte i Boliger og PU

Tema 1:     Systematisk miljøarbeid

Stikkord:     Hva det erMål, hensikt, tiltak, plan, evaluering. Sikre struktur, forutsigbarhet og lik praksis. Brukers ressurser som utgangspunkt. Hva forsterker adferd.

Tema 2:     Makt og tvang – lovverk og etiske dilemma

Stikkord:     Hvordan utføre vedtakspliktig makt. Når skrive tvangsvedtak. Personalets og fagets normer vs beboers behov. Etiske refleksjonsgrupper. Hverdagstvang. Balanse mellom tvang og ansvarsfraskrivelse.

 

                 Ansatte i sykehjem og hjemmesykepleie

Tema:        Demens - miljøbehandling og personsentrert omsorg

Stikkord:     Hva er demens: Sykdommer, diagnostisering, opplevelser. Atferdsmessige og psykologiske symptomer. Utfordrende atferd. 

Personsentret omsorg: verdigrunnlag, utvidet modell for demens (biologisk, psykologisk, sosiologisk perspektiv), kommunikasjon. 

Miljøbehandling: fysisk og psykososialt miljø, arbeidsformer og aktiviteter. 

 

Fagansvarlig for kurset er faglærer Urd Vikøren, Urd.Vikoren@t-fk.no 

Adm. ansvarlig for kurset er Leder for prosjekt og markedsavdeling Hans Ole Dyrseth Hans.Ole.Dyrseth@t-fk.no