Fagskolen Telemark

Grenland har en lang historie som industrielt kraftsentrum. Norsk Hydro startet kunstgjødselproduksjon på Herøya i 1929. Yara, som selskapet nå heter, er sammen med Norcem to av gigantene i Grenland. I tillegg kommer alle små og store virksomheter, svært mange av dem i avansert prosessindustri, som sammen sørger for at Grenland fortsetter å være et av landets aller viktigste industrimiljøer. Fagskolen Telemark har vært samarbeidspartner og kompetanseleverandør til industrien helt fra den spede begynnelsen til i dag, og er en av landets eldste tekniske utdanningsinstitusjoner. Fagskolen Telemark eies av Telemark fylkeskommune. Vi er en del av en større skolestruktur, og nyter godt av de profesjonelle tjenester på alle nivå.
Fagskolen i Telemark

Campus Kjølnes

Fagskolen ligger på Kjølnes, 10 minutters gange fra sentrum. Kjølnesområdet har tilbud som spenner fra barnehage til doktorgradsutdanning. Her finner du også Høgskolen i Sørøst-Norge og Porsgrunn videregående skole. Kjølnes er senter for idrettsanlegg med fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Ny supermoderne svømmehall og friidrettshall er også under planlegging. Kjølnesområdet er under kontinuerlig utvikling, og siste tilskudd på området er det karakteristiske Delta-bygget som skal romme både utdannings- og forskningsinstitusjoner og ytterligere styrke Kjølnes som et tyngdepunkt for utdanning og forskning i regionen.

Fusjon mellom fagskoler

Telemark og Vestfold fylkeskommuner er i en fusjonsprosess og skal være sammenslått 01.01.20. Det nye navnet blir Fagskolen Vestfold og Telemark med to studiesteder, Horten og Porsgrunn. Undervisningsformene er både stedbasert, og/ eller nettbasert.

Som ansatt blir du en del av et nytt og spennende fagskolemiljø som forplikter seg til å ha nær kontakt med næringslivet og teknologimiljøene i det nye stor- fylket. Vårt mål er å spille på lag med disse, og bidra til å dekke deres behov for kompetanse for framtiden.

Det blir to hoved- undervisningssteder: Campus Telemark, Kjølnes og Campus Vestfold, Bakkenteigen.

Teknologi og helse

Fagskolen i Telemark, med ca 550 studenter, er en av de større fagskolene i landet. Vi tilbyr tekniske studier blant annet innen byggfag, elkraft, automatisering og maskin. Studiet i bygningsautomatisering er unikt for oss. Vi tilbyr også ulike studier i helsefag. Skolen er kjent for en utstrakt kursvirksomhet, både bedriftsinterne kurs og generelle kurs.

Vi tilbyr flere av våre valgfag også som kurs. Som alle fagskoler samarbeider også vi tett med det lokale næringslivet. Læringsarbeidet er i stor grad basert på reelle og praksisnære prosjekter, ofte i samarbeid med bedrifter. Vi tror det er den beste måten å fremme tverrfaglighet og teknologiforståelse på, slik at du blir godt rustet for arbeidslivet etter studiet. Våre deltids nettstøttede tilbud, hvor en toårige teknisk fagskoleutdanning gjennomføres på deltid over tre år, har blitt svært populære. Disse tilbudene har studenter fra hele landet. Den fleksible arbeidsformen gjør det mulig å studere selv med full jobb og familieforpliktelser.
Anleggsutdanningen er et nettbasert samarbeidsprosjekt med Fagskolen i Rogaland.
Vi samarbeider også med Fagskolen Innlandet som tilbyr 1 år Bygningsvern deltid ved Vest- Telemark museum.

Gjennomføringsmodeller

Teknisk

Heltid
Studiet går ved Fagskolen Telemark og har en varighet på to år. Vår fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Nettbasert
Nettstudiet er to- årige utdanninger som har en varighet på tre år. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år. (Onsdag- torsdag- fredag) I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på internett etter arbeidstid. Her finner du informasjon om rimelige overnattingstilbud dersom du bor langt unna skolen. 

Helse

Helse- og oppvekstutdanninger er stort sett ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. Vår nyeste utdanning et nasjonalt nettbasert tilbud innen Velferdsteknologi, 30 studiepoeng

 

Kursvirksomhet

Skolen har en utstrakt kursvirksomhet, både bedriftsinterne kurs og generelle kurs innenfor både helse og teknologi. Vi tilbyr også flere av våre valgfag også som kurs.

Våre kjerneverdier 

Fokus

Vi fokuserer på våre studenter, gir dem mulighet for personlig og menneskelig utvikling, og lærer av dem. Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor publikum, studenter og næringsliv. Vi bryr oss om hverandre, og alle ansatte søker gjennom sin framferd å skape et positivt arbeidsmiljø.

Ærlighet

Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling. Vi er til å stole på. Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes. Vi er realistiske og ser verden slik den er – ikke slik vi ønsker den skal være. Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.

Helhetsansvar

Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av. Vi tar ansvar og initiativ. Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi prøver og feiler sammen.

Endringsvilje

Utvikling og endring er en naturlig del av vår hverdag. Vi har vilje og mot til å endre, utvikle og tilpasse oss. Vi vet at det vi tidligere gjorde var riktig, men endrer, utvikler og tilpasser oss som en følge av at vår omverden er i endring. Vi er åpne for andres forbedringsforslag og kommer selv med bidrag. Vi er ”sultne” og nysgjerrige på ny kunnskap.

Nøkkeltall

535 studenter

26 klasser

33 lærere