Ekomkurs hos Nelfo i Sandnes

Det blir to tredagers samlinger og en eksamensdag. Vi tilbyr EKOM studie som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen vil kandidaten kunne søke NKOM som autorisert installatør innen EKOM. Kurset vil gå over 2 ganger 3 dager pluss en eksamensdag.
Ekom

Ekomkurs åpent for alle starter opp hos Nelfo i Sandnes. Se kalender lengre nede.

Kommentar fra en av deltakerne på en tidligere kursevaluering: «Dere er kjent for å være de beste i landet og det tror jeg dere er».

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset

- Alarmsystemer og sikkerhet

- PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

- Adgangskontroll og kameraovervåking

Se kalender og læringsutbyttebeskrivelse (LUB) for studiet nederst på siden

 

Pris:

30 000.- for ikke- medlemmer

25  000.- for Nelfo- medlemmer

Studiet er på 15 studiepoeng.

 

Påmelding gjør du her

Kalender

    1. samling

Mandag

  

10 00 - 16 00

Tirsdag

 

09 00 -16 00

Onsdag

 

09 00 -16 00

    2. samling med eksamen

Tirsdag

 

10 00 - 16 00

Onsdag

 

09 00 -16 00

Torsdag

 

09 00 -16 00

Fredag

Eksamen

 

09 00-14 00

1 time ekstra for de med dysleksi/ 
lese- og skrivevansker.

Etter bestått eksamen vil du kunne søke autorisasjon som EKOM installatør forutsatt at formelle krav oppfylles. Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offfentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook og læringsplattformen Fronter til nettstøttet kommunikasjon mellom studenter og undervisningspersonalet.

 

Se kravene fra:

Se kravene fra:

NELFO

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Les mer på NKOM om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata.no, Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

 

Læremateriell du må kjøpe selv: NEK 700 serien som består av:

NEK 701 (Gamle 50173- serien, boilig, industri))

NEK 702 (Gamle 50174- serien, praktisk standard)

NEK 703 (Datasenter)

Bestillingen kan gjøres her:

Standard.no

 

Læringsutbyttebeskrivelse EKOM kursmodul

15 studiepoeng

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom forskrift og Nkoms autorisasjonsforskrift.
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium. (parkabel, fiberoptisk kabel, koaksialkabel eller i fritt rom)
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Branntekniske krav
 • Relevante HMS krav
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden
 • Egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet ekom
 • Kontrakter, ansvarsrett og ulike entrepriseformer
 • Interkontroll forskriften

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av teknisk løsning og materiell ut ifra teknisk dokumentasjon
 • hensyntar EMC krav
 • kan utføre arbeidet etter gitte spesifikasjoner fra kunde eller dennes representant.
 • Kan bruke programvare og verktøy for beregning. Planlegging og dokumetasjon av ekom nett
 • Kan bruke test- og måleinstrumenter for dokumentasjon ihht gjeldende krav og normer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere egne og andres installasjoner og tolke resultater og justere/utbedre.
 • Kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
 • Kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom nett alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk.
 • Kan utføre arbeidet etter spesifikasjoner og kundens behov og krav.
 • Kan bygge faglige og tverrfaglige relasjoner for fremdrift i byggeprosjekt og erfaringsutveksling
 • Kan bidra til utvikling av en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme.
 • Kan utøve faglig ledelse
 • Har god forståelse for Arbeidsmiljøloven, Elsikkerhet, Interkontroll og HMS

 

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper:

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmbransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/Databransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

Låsesmeder

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike anlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • implementering mot styringssystemer og SD anlegg
 • Power over Ethernet

Kontaktinformasjon

Regionsjef Atle Meringen

Adresse: Gjesdalveien 6A, 4306 Sandnes

Telefonnummer: 51 66 19 82